text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

(Do) práce bez obav

V listopadu 2011 byl zahájen projekt (Do) práce bez obav, jehož hlavním cílem je podpora pracovní integrace osob se zdravotním postižením. Projekt je zaměřen jednak na samotné osoby s postižením, které podporuje v hledání, nalezení a udržení zaměstnání a také na zaměstnavatele, kteří mají zájem tyto osoby zaměstnat.

Průběh projektu byl plný očekávání klientů o tom, co se naučí nového na kurzech a jak jim pomohou pracovníci projektu při jejich snaze o nalezení vhodné práce. Postupně jsme pracovali na rozvoji dovedností klientů, stejně jako jsme komunikovali se zaměstnavateli o vytvoření nových a obsazení uprázdněných pracovních míst. Během realizace projektu se díky tomuto postupu postupně podařilo dosáhnout vynikajících výsledků:

 • s pracovními konzultanty a lektory spolupracovalo více než 150 lidí se zdravotním postižením ve snaze o zvýšení dovedností a nalezení pracovního uplatněníz tohoto počtu 76 osob bylo úspěšně podpořeno (nalezli zaměstnání, naučili se potřebné dovednosti nebo dokončili vzdělávací kurz)
 • podpořena byla také Liga vozíčkářů, která díky projektu získala finanční podporu a využila ji pro svůj rozvoj
 • na workshopech pořádaných v rámci projektu zvýšilo své znalosti a dovednosti 38 účastníků
 • v kurzech pořádaných v rámci projektu se naučilo nové dovednosti 63 účastníků, z tohoto počtu 53 osob kurzy úspěšně absolvovalo (zbývající nemohli kurz z různých důvodů dokončit)
 • během spolupráce s pracovními konzultantkami nalezlo zaměstnání 30 klientů na pracovních místech podpořených mzdovými příspěvky, ale i bez této podpory, což je téměř dvakrát více, než bylo plánováno v projektové žádosti
 • během realizace projektu bylo ve spolupráci s 9 zaměstnavateli vytvořeno a obsazeno klienty projektu 11 nových pracovních míst (9 na plný a 2 na zkrácený úvazek) a byly také obsazeny 4 stávající pracovní místa (všechny na plný úvazek)


Komu je podpora projektu (Do) práce bez obav určena?

 • Lidem se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním onemocněním, s civilizačními nemocemi, případně jejich kombinací) z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří chtějí získat zaměstnání.
 • Zaměstnavatelům z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří mají zájem zaměstnat pracovníky se zdravotním postižením.


Co projekt (Do) práce bez obav nabízí?

Podporu a pomoc při hledání zaměstnání, poradenství v souvisejících tématech, individuální konzultace, pracovní asistenci, počítačové a motivační kurzy.

Veškeré nabízené služby jsou pro osoby se zdravotním postižením i pro zaměstnavatele bezplatné.


Vyberte si oblast, která Vás zajímá:

Zájemce o práci

Pojďte do práce bez obav, podpoříme Vás!

Práce je nedílnou a důležitou součástí lidského života. Není ovšem vždy jednoduché odpovídající práci najít a následně si ji udržet. V případě osob se zdravotním postižením to platí dvojnásobně. Aktivity projektu Vás podpoří ve Vaší cestě k zaměstnání a připraví na vstup do pracovního procesu.

Co nabízíme zájemcům o práci?

 • individuální konzultace a poradenství
 • podporu při hledání vhodného zaměstnání (včetně vytvoření životopisu, průvodního dopisu, přípravy na pracovní pohovor, vyhledávání vhodných pracovních nabídek apod.),
 • počítačové kurzy,
 • motivační kurzy,
 • pracovní asistenci,
 • pomoc při jednání na úřadech,
 • zprostředkování kontaktu s vhodným zaměstnavatelem (projekt finančně podpoří zaměstnavatele při vytváření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením),
 • příspěvek na dopravu spojenou s cestou na aktivitu projektu,
 • příspěvek na doprovod nutný z důvodu vyššího stupně zdravotního postižení a spojený s cestou na aktivitu projektu.

Spolupráce mezi pracovním konzultantem a klientem probíhá prostřednictvím individuálních konzultací, což jsou pravidelné schůzky, které zahrnují základní sociální poradenství a poradenskou pomoc se zaměřením na problematiku zaměstnávání.
Spolupráce s klienty je založena na ujasnění představy o vhodném pracovním uplatnění, pomoci při sestavování žádostí, životopisu, motivačního dopisu, pomoci při orientaci na pracovním trhu a v nabídce volných pracovních míst a pomoci při oslovení konkrétního zaměstnavatele nebo instituce (včetně doprovodu na daný úřad).

2 pobočky

Velké Meziříčí:
pracovník: Mgr. Jana Procházková
tel: +420 602 190 037
e-mail: jana.prochazkova@ligavozic.cz
adresa: Poříčí 11, 594 01 Velké Meziříčí (prostory v Domu zdraví)
Pracovní doba: každá středa 9.00-15.00

Vyškov:
pracovník: Mgr. Jana Procházková
tel: +420 602 190 037
e-mail: jana.prochazkova@ligavozic.cz
adresa: Žerotínovo náměstí 727/2, 628, Vyškov
Pracovní doba: každé úterý 9.00-15.00

pracovník: Mgr. Dana Sklenářová
mob.: +420 606 038 317
e-mail: dana.sklenarova@ligavozic.cz
konzultační hodiny: každé pondělí 9:00 - 15:00

Vzdělávací kurzy

Rozvoj počítačové a funkční gramotnosti


Účastníci kurzu se seznámí s počítačem a jeho příslušenstvím, naučí se pracovat s operačním systémem Windows, psát texty v programu Word (využitelné pro sestavení životopisu a motivačního dopisu), dělat tabulky i grafy v programu Excel (využití ke tvorbě tabulky kontaktovaných zaměstnavatelů a výsledků výběrových řízení), pracovat s Internetem (vyhledávání nabídek práce, seznámení s portálem MPSV, zadávání inzerátů, vyhledání informací o potenciálním zaměstnavateli a odesílat e-mailovou poštu, odesílání životopisu s motivačním dopisem jako reakci na vyhledanou nabídku).

Motivačně-aktivizační workshop


Skupinové neformální setkání na kterém účastníci získají dovednosti dovedností v oblasti hledání a udržení si práce a mohou také sdílet zkušenosti s hledáním práce. Setkání má za cíl zvýšit sebepoznání a uvědomění si svých silných a slabých stránek, zejména jak tyto své kvality prezentovat a uplatnit v práci.
Setkání trvá 3 hodiny denně ve dvou po sobě následujících dnech, celkem 6 hodin.

Workshop pracovněprávní minimum


Na této aktivitě se dozvíte informace z oblasti pracovně právní legislativy. Obsah kurzu je zaměřen zejména na vztahy zaměstnavatelem a zaměstnancem, náležitosti pracovní smlouvy, mzdy, pracovní doby apod.

Kurz komunikace se zaměstnavatelem


Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností pro úspěšnou písemnou či ústní komunikaci. Účastníci kurzu se seznámí s druhy komunikace, zásadami efektivní komunikace, průběhu výběrového řízení, komunikaci s nadřízenými či kolegy.

Zaměstnavatel

Víte, že se Vám vyplatí zaměstnat osobu se zdravotním postižením? Poradíme Vám, jak na to.

Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. existuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením pro každého zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 pracovníků. Tento povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Pro splnění této povinnosti se nabízí následující tři možnosti:

 • zaměstnat osobu se zdravotním postižením
 • odebrat výrobky nebo služby chráněných dílen
 • odvést povinný podíl do státního rozpočtu

Řada zaměstnavatelů volí třetí možnost a „dobrovolně“ tak přispívá nemalou částkou do státního rozpočtu. Vy to můžete udělat jinak! Neplaťte státu, naopak získejte peníze sami!

Nabízíme Vám:

 • informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) - daňové zvýhodnění, snížení mzdových nákladů, příspěvky,
 • pomoc při vyřizování formalit souvisejících se zaměstnáváním OZP,
 • zprostředkování kontaktu s vhodnými zájemci z řad OZP,
 • spolupráci při vytváření vhodného pracovního místa,
 • asistenci během přijímacího řízení,
 • asistenci přímo na pracovišti, díky níž nebude zaměstnanci se zdravotním postižením nutné věnovat větší pozornost než ostatním,
 • možnost získat motivované a stálé zaměstnance,
 • zvýšení prestiže v očích veřejnosti,
 • a v neposlední řadě čerpání prostředků na úhradu mzdových nákladů na nového zaměstnance se zdravotním postižením

Navázání pracovního poměru s osobami se zdravotním postižením probíhá stejně jako u osob bez postižení. Zaměstnavatel může s OZP uzavřít pracovněprávní vztah na dobu určitou i neurčitou, využít zkušební doby. Ukončení pracovního poměru probíhá bez souhlasu úřadu práce nebo jiné instituce.

Na koho se můžete obrátit:

KONTAKT
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

mob.: +420 774 074 133
tel: +420 537 021 484
e-mail:
tomas.ergens@ligavozic.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru