text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Jaké je naše poslání?

Posláním Centra denních služeb je poskytování podpory a péče dospívajícím a dospělým lidem se zdravotním postižením (tělesným, kombinovaným) a chronickým onemocněním – resp. osobám se sníženou soběstačností za účelem získání, udržení či obnovení schopností a dovedností, které potřebují k aktivnímu zapojení do každodenního života a k rozvíjení jejich soběstačnosti.

Cílem služby CDS je, aby klient:

- umožnit uživateli žít svůj život v přirozeném rytmu týdne a aktivně trávit čas mimo domov v osobním kontaktu se svými vrstevníky

- rozvíjet nebo udržovat schopnosti a dovednosti uživatele se zaměřením na samostatnost a soběstačnost

- podpora uživatele při nácviku orientace v běžných situacích, příležitostech a požadavcích dospělého života (zajištění vlastních potřeb – např. obstarání stravy, hygiena…, zlepšení příp. udržení úrovně orientace v čase a prostoru, trénink kognitivních funkcí, podpora komunikace a mezilidských vztahů, včetně podpory procesu osamostatňování se od rodičů či pečujících osob)  

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám ve věku 16 – 64 let se zdravotním postižením (tělesným, kombinovaným) a chronickým onemocněním, kteří kvůli omezené soběstačnosti nenachází uplatnění na běžném ani chráněném trhu práce ani v sociálně terapeutických dílnách a které potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby během dne, nemají dostatek příležitostí k osobnímu kontaktu s vrstevníky (např. ve škole, v zájmových spolcích, vrstevnických skupinách) a chtějí posílit svoji samostatnost a soběstačnost v nepříznivé sociální situaci, která může vést k jejich sociálnímu vyloučení. Služba je poskytována ambulantně (tzn. klient do služby dochází) osobám z Brna a okolí.

Klienti mohou za účelem docházky do zařízení využívat Bezbariérovou dopravu, kterou organizace poskytuje. Dopravu lze objednávat telefonicky na čísle 774 635 564 (ve všední dny 9-16h) nebo přes e-mail: doprava@ligavozic.cz 


Služba CDS nemůže být poskytována osobám

Služba není určena osobám, které nemohou z jakýchkoli důvodů do služby docházet či dojíždět a aktivně se účastnit jejího chodu. Proto nemůže být poskytována:
• osobám s těžkým nebo hlubokým mentální postižením
• osobám s demencí
• seniorům (osobám nad 64 let)
• osobám s duševním onemocněním či v akutní duševní krizi
• osobám jevícím známky nadužívání návykových látek
 

Zásady služby:

- důstojnost – každého člověka vnímáme jako jedinečnou a celistvou lidskou bytost, která se může originálním způsobem svobodně projevit a nést za své projevy odpovědnost, zároveň dbáme na zajištění a ochranu soukromí.
- individualita – respektujeme, že každý člověk se liší od druhých svými potřebami, přáními, zájmy, schopnostmi, zkušenostmi, způsobem prožívání...
- otevřenost – každého člověka podporujeme v tom, aby přímo vyjadřoval své názory k záležitostem, které se ho týkají, a vážíme si zpětné vazby.
- samostatnost – každému člověku dáváme prostor, aby podle svých možností myslel, mluvil, rozhodoval a jednal sám za sebe.
- partnerství – každého člověka považujeme za rovnocenného ostatním, každý může být přínosem pro druhé a podle svých možností se zapojit.
- participace a aktivita – poskytujeme přiměřenou podporu a motivaci pro aktivní využití času tráveného ve službě.
 

Co vám nabízíme a s ČÍM VÁM POMŮŽEME: 

• Nacvičit péči o vlastní hygienu, oblékání a svlékání, obouvání a zouvání, úpravu vzhledu, výběr vhodného oblečení do různého počasí a ročních období, nákup oblečení a předmětů každodenní potřeby

• Nacvičit samostatný pohyb a manipulaci s předměty

• Nacvičit přípravu stravy a pomoc s nákupem potravin

• Nacvičit navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných vztahů, využívat běžné veřejné služby

• Se seberealizací – získávání znalostí a dovedností, pomoc s volbou pracovního uplatnění a příprava na zaměstnání, podpora při plánování volného času, podpora při nácviku činností volného času, podpora při využívání internetu, sportovních aktivit a ručních pracích či výtvarné činnosti

• S péčí o zdraví a bezpečí – seznámení se s pomůckami a možnostmi k přivolání pomoci, s informacemi ohledně péče o vlastní zdraví a zdravé výživě, podpora při hledání a využívání kompenzačních pomůcek

• S orientací v čase, prostoru a osobách – dny v týdnu, roční období, orientace ve městě, orientace v dopravě, orientace v obchodech a využívání běžných služeb (pošta, banka, úřady, sportoviště)

• S nácvikem hospodaření s finančními prostředky a nakládání s majetkem, uplatňování politických práv, ochrana občanských práv a se znalostí kontaktů na pomáhající subjekty

Program Centra se koná převážně v bezbariérových prostorách Ligy vozíčkářů, které jsou vybaveny a uzpůsobeny pro potřeby lidí se zdravotním postižením.


Centrum denních služeb je otevřeno v pondělí – pátek od 7.00 do 17.00 hod.

Maximální aktuální kapacita služby je 7 klientů.


Cena za službu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. a s Pravidly pro poskytování služby Centra denních služeb. Ceník najdete zde.

KONTAKT

Tel: 777 010 331

Email: ligavozic@ligavozic.cz

 

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru