text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Osobní asistence

Služba osobní asistence podporuje lidi s postižením v běžném životě v přirozeném prostředí. Je alternativou k ústavní péči. Podporuje děti a mládež v získání adekvátního vzdělání s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a mezení. Podporuje aktivní trávení volného času. Věnuje velkou pozornost samostatnosti a soběstačnosti lidí s postižením s důrazem na využití, posilování a rozvoj nabytých dovedností.

Posláním služby osobní asistence v Lize vozíčkářů je umožnit lidem s tělesným postižením na územích Brno – město, Brno – venkov, Adamov a Slavkov u Brna žít v přirozeném prostředí podle svých představ.

Naším cílem je uživatel, který:

 • žije doma ve svém prostředí, s rodinou, s kamarády
 • studuje v běžné škole, resp. speciální škole
 • tráví volný čas dle svých představ
 • osamostatňuje se a stává se nezávislým

Cílovou skupinou jsou lidé s tělesným postižením od 7 do 60 let věku, kteří potřebují službu na územích Brno – město, Brno – venkov a ve městech Adamov a Slavkov u Brna, přičemž tělesným postižením se rozumí zejména postižení, které brání člověku v běžném pohybu, nejčastěji postižení dolních končetin.

Uživateli osobní asistence mohou být také:

- lidé s kombinací tělesného postižení s jinými druhy postižení, tyto situace jsou posuzovány individuálně

- lidé, kteří v průběhu služby dosáhnou 60 let, nejdéle však do 70 let věku uživatele za podmínek, že služba splňuje náplň osobní asistence a nevyžadují jiný druh služby

- děti ve věku 6 let, pokud nastoupily školní docházku


Odůvodnění
: Liga prostřednictvím osobní asistence podporuje zejména lidi s postižením v produktivním věku. Senioři, resp. osoby nad 60 let a děti do 7 let zpravidla vyžadují jiné úkony, zejména ošetřovatelství, pečovatelství a zdravotnické úkony, což služba osobní asistence Ligy vozíčkářů neposkytuje.

Kapacita služby je 60 klientů.

Uživatelem se nemůže stát osoba:

 • která nemá tělesné postižení
 • která je mladší 6 let nebo starší 60 let s výjimkou osob, které v průběhu služby dosáhly 60 let a nevyžadují jiný druh služby
 • která vyžaduje službu mimo vymezená území
 • která vyžaduje jiný druh služby
 • která je hospitalizována nebo žije v ústavním zařízení (osobní asistence nenahrazuje služby jiných institucí na jejich území, může je však doplňovat, např. formou doprovodů; v odůvodněných případech se může služba osobní asistence kombinovat s lékařskou péčí ve zdravotnickém zařízení)

Co vám můžeme nabídnout?

 • moderní sociální službu v místě a čase dle individuálních potřeb (služba může být poskytována občas, pravidelně i každodenně)
 • pomoc při běžných úkonech, které lze zvládnout s pomocí osobního asistenta (např. sebeobsluha - pomoc s hygienou, oblékáním, stravováním, kondičním cvičením, doprovody k lékaři, na úřad, za kulturou, pomoc při udržení chodu domácnosti apod.)
 • zaškolené a spolehlivé osobní asistenty, kteří absolvovali psychologické testy osobnosti a doložili trestní bezúhonnost
 • možnost pracovat nebo studovat navzdory zdravotnímu postižení
 • možnost osamostatnit se a nebýt závislý na pomoci rodinných příslušníků
 • možnost žít plnohodnotný život podle svých představ v dosahu svých blízkých
 • pomoc a podporu při zajištění návazných či příbuzných služeb

Osobní asistence je aktivní a aktivizační služba, která si klade za cíl zachovat v co největší míře zdraví a nabyté schopnosti uživatele a rozvíjet jeho schopnosti nadále tak, aby žil samostatný a nezávislý život. Uživatel osobní asistence je nejbližším nadřízeným osobního asistenta, samostatně a aktivně mu zadává aktuální požadavky na úkony, které je třeba provést, resp. jak je má provést. Průběh služby, tedy náplň dne a posloupnost dohodnutých úkonů zcela záleží na uživateli.

Služba osobní asistence uživateli pomáhá jen do určité míry a jen v těch úkonech, které uživatel nezvládne sám. Na rozdíl od pečovatelské služby není jen pasivním příjemcem pomoci (pečovatel vykoná úkon za uživatele), ale ve všech situacích, kdy je to jen trochu možné, aktivním hybatelem svého života (úkon vykonává uživatel, asistent jen dopomáhá).

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.6.2007 č.j. 62962/2007 je služba osobní asistence registrována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

KONTAKT

Hana Svobodová, DiS.

tel: +420 777 010 335

e-mail: asistence@ligavozic.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru