text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

 

 

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je služba poskytovaná lidem se zdravotním postižením, kteří se chtějí naučit nové dovednosti a získat informace pro svou nezávislost a samostatnost.
V rámci sociální rehabilitace můžete spolupracovat s pracovníky na individuálních konzultacích a získat tak podporu v oblasti bydlení při hledání práce, vhodného bydlení či doplnění vzdělání nebo si ujasnit představu o svém dalším profesním směřování. Můžete navštěvovat počítačové kurzy různých pokročilostí a zaměření, aktivně trávit volný čas ve společnosti. Získat podporu můžete i při jednání s organizacemi, v oblasti plánování času, péče o domácnost, sociálních vztahů, komunikace či vyhledávání informací.


Jaké je naše poslání?
Posláním služby sociální rehabilitace je podporovat rozvoj, aktivitu a samostatnost lidí se zdravotním postižením.


Jaký je náš cíl?
Cílem služby Sociální rehabilitace je u klientů se zdravotním postižením:

 • rozvíjet dovednosti potřebné pro běžný život,
 • zvětšit šanci na získání vhodného zaměstnání či bydlení,
 • zvýšit kvalifikaci,
 • zvýšit počítačovou gramotnost,
 • umožnit aktivní trávení volného času ve společnosti,
 • rozvíjet schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi.


Komu je služba určena?
Klientem služby Sociální rehabilitace se může stát člověk tělesným postižením, mentálním postižením či chronickým onemocněním, který se chce dále rozvíjet, být aktivní a samostatný v Brně a okolí. Věková hranice lidí, kterým je služba poskytována, je 16 – 64 let.

Sociální služba podporuje osoby v nepříznivé sociální situaci (§2, 3, zákona č. 108/2006). Za osobu v nepříznivé sociální situaci považujeme člověka, který kvůli svému postižením nebo onemocnění nezvládá řešení úkonů nebo problémů v následujících oblastech:

 • nalezení, získání a udržení zaměstnaní
 • nalezení, získání a udržení vhodného bydlení
 • dalšího vzdělávání a doplňování kvalifikace
 • organizace a trávení volného času, rozvoj dovedností a schopností
  Služba nemůže být poskytována lidem, kteří tyto podmínky nesplňují a dále lidem:
 • hospitalizovaným ve zdravotnickém zařízení,
 • jejichž zdravotní stav není stabilizovaný (nedovoluje soustavnou spolupráci a dosahování cíle spolupráce),
 • s nařízenou ochranou léčbou protialkoholickou, protitoxikomanickou či sexuologickou,
 • s agresivním chováním (diagnostikovaným lékařem) a těm, kteří se chovají agresivně,
 • pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,
 • kteří urážejí důstojnost a omezují práva ostatních.


Kde můžete službu využívat?

 • v prostorách Ligy vozíčkářů (hovorny, prostory Klubu Za rohem, PC učebna) – Bzenecká 23, Brno-Vinohrady. Ligy vozíčkářů sídlí v blízkosti linek MHD s bezbariérovými trolejbusy a autobusy (linky č. 25, 26, 27 a 82). Prostory Ligy vozíčkářů jsou plně bezbariérové. Pro mapku klikněte ZDE
 • na místě, kde klient potřebuje podporu - zahrnuje doprovázení klienta služby do zaměstnání (pracovní asistence), na jednání s úřady a dalšími organizacemi, nácvik cestování dopravními prostředky aj.


Kdy můžete službu využívat?
Služba je poskytována v pracovní dny v rozsahu po – čt 8:30 - 17:00, pá 8:30 - 16:00, v odůvodněných případech i mimo uvedený rozsah (např. doprovod na jednání, asistence na pracovišti, které se nemohou uskutečnit ve výše uvedených časech).


Co vám nabízíme?


Zásady, na jejichž základě je služba poskytována

 • Individuální a partnerský přístup – podpora a její míra je přizpůsobována potřebám, přáním a schopnostem klienta v takové míře, která je nutná k dosažení stanoveného cíle. Spolupráce s klientem jako rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby.
 • Diskrétnost a důstojnost klientů služeb – vzájemná spolupráce je založena na respektování jedinečnosti každého člověka, zachování soukromí klienta a úcta a respekt k jeho osobnosti.
 • Aktivní spolupráce klienta – klient se aktivně podílí na stanovení cílů spolupráce, plánování a plnění kroků potřebných k jejich dosažení. Klient se aktivně podílí na dohodnutých krocích, které vedou k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Klient dochází na smluvené schůzky a kurzy, nebo se z nich zavčas omlouvá, klient se zavčas se přihlašuje a omlouvá ze skupinových aktivit.


Kapacita služby
Služba může být v jeden okamžik poskytována 23 klientům v prostorách Ligy vozíčkářů nebo 16 klientům v terénu.


Pracovníci služby

Mgr. Eva Chladová
vedoucí programu Práce, vzdělávání, integrace
tel.: 725 036 370, e-mail: eva.chladova@ligavozic.cz

Mgr. Veronika Koudelová, DiS.
vedoucí služby
tel.: 601 581 810, e-mail: veronika.koudelova@ligavozic.cz

Mgr. Miroslava Pokorná
sociální pracovnice
tel.: 725 122 854, e-mail: miroslava.pokorna@ligavozic.cz

Bc. Andrea Slavíčková, DiS.
sociální pracovnice
tel: 725 464 268, e-mail: andrea.slavickova@ligavozic.cz

Činnosti služby sociální rehabilitace

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • nácvik dovedností potřebných pro formální komunikaci (např. komunikace s úřady, zaměstnavateli, orgány státní správy aj., vyplňování formulářů, jednání na úřadech, porozumění úředním dokumentům),
 • nácvik dovedností potřebných pro získání a udržení si vhodného zaměstnání (např. komunikace se zaměstnavatelem, výběrové řízení, orientace na trhu práce, orientace v pracovněprávních vztazích, zařazení se a komunikace v pracovním týmu, řešení situací na pracovišti),
 • nácvik dovedností potřebných pro získání a udržení si vhodného bydlení (např. komunikace s úřady, organizacemi a vlastníky nemovitostí, dovednosti potřebné pro vedení domácnosti, orientace na trhu s bydlením),
 • nácvik dovedností potřebných pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace (např. orientace na trhu vzdělávání, komunikace se vzdělavateli, volba vhodného vzdělávání, dovednosti potřebné pro absolvování vzdělání),
 • nácvik ovládání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací (např. telefonická a písemná komunikace, nácvik používání telefonu, PC, elektronické pošty, sociálních sítí, internetu),
 • nácvik péče o domácnost (např. obsluha kuchyňských a dalších spotřebičů a zařízení v domácnosti, vaření podle zásad hospodárnosti a zdravého životního stylu),
 • dodržování základní hygieny, péče o oděv a jeho vhodný výběr (např. volba oblečení přiměřeného společenské situaci),
 • organizace a plánování času a s ohledem na rozlišování priorit povinností a závazků,
 • pracovní asistence na pracovišti (např. podpora při zapojení se do pracovního procesu, podpora při jednání se zaměstnavatelem a členy pracovního týmu),
 • nácvik plánování a realizace postupu pracovní činnosti nebo úkolu (např. nácvik vaření, nácvik samostatného postupu při manuálních činnostech a výtvarných aktivitách, nácvik samostatného oslovení zaměstnavatele).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • umožnění trávení volného času ve společnosti ostatních (např. účast na skupinových aktivitách služby, účast na neformálních a společenských setkáních),

 • doprovázení na jednání s úřady, s (potenciálním) zaměstnavatelem, sociálními službami či dalšími běžnými službami (např. personální agentury, agentury práce),

 • nácvik chování v různých společenských situacích – zejména v situacích podporujících běžné sociální začlenění (např. nácvik oslovování zaměstnavatelů, organizací a úřadů, nácvik pracovního pohovoru, nácvik chování v neformálním kolektivu, nácvik prezentace vlastních názorů a potřeb),

 • nácvik využívání běžných komunikačních prostředků (např. telefon, elektronická pošta, poštovní zásilky) a nácvik užívání odpovídajících forem komunikace,

 • nácvik zásad běžné mezilidské komunikace (např. komunikace na neformálních setkáních),

 • podpora při vyhledávání vhodné náplně volného času a jeho organizaci (např. podpora při volbě individuálně vhodných volnočasových aktivit, oslovování zájmových spolků),

 • nácvik využívání běžných zdrojů informací (např. tisk, webové stránky, jízdní řády, informační letáky, inzerce),

 • nácvik dovedností potřebných pro plánování cesty a využívání veřejné dopravy (např. nácvik vyhledání spojení, ceny jízdného, slev a informací o bezbariérovosti, nácvik cestování dopravními prostředky),

 • rozlišování specifik zaměstnání a využívání služeb na volném trhu, pracovních míst a služeb přizpůsobených specifickým potřebám lidí se zdravotním postižením (např. chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociálně-terapeutické dílny aj.),

 • pracovní asistence na pracovišti (např. podpora při zapojení se do pracovního procesu, podpora jednání se zaměstnavatelem a členy pracovního týmu).

 • Probíhá prostřednictvím aktivit Individuální konzultace, Klub Za rohem, Vzdělávací kurzy, PC klub.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • podpora a nácvik dovedností potřebných pro získání vhodného zaměstnání, bydlení, dalšího vzdělání, aktivní trávení volného času mezi lidmi, podpora osobního rozvoje s ohledem na specifické potřeby klientů,

 • upevňování a rozvoj senzo-motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností potřebných pro získání vhodného zaměstnání, bydlení, dalšího vzdělání, aktivní trávení volného času mezi lidmi, podpora osobního rozvoje s ohledem na specifické potřeby klientů.

 • Probíhá prostřednictvím aktivit Klub Za rohem, Vzdělávací kurzy, PC klub.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • nácvik formální komunikace (např. volba a nácvik použití vhodné formy a jazyka při komunikaci s úřady, zaměstnavateli, organizacemi, orientace v právech a povinnostech občana při komunikaci s orgány státní správy, bankami, Českou poštou, dopravci, poskytovateli sociálních služeb a dalšími organizacemi),

 • poradenství a podpora při vyhledávání a kontaktování služeb (např. běžných služeb, zdravotních i sociálních),

 • doprovázení na jednání s úřady, s (potenciálním) zaměstnavatelem, sociálními službami, vzdělavateli i dalšími běžnými službami (např. personální agentury, agentury práce),

 • poskytnutí informací o možnostech a způsobech uplatňovaní práv klienta a podpora ve vyhledávání dalších zdrojů podporujících uplatňování práv klienta (vůči veřejné správě, organizacím, ostatním občanům).

 • Probíhá prostřednictvím Individuální konzultace, Klub Za rohem.

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.6.2007 č.j. 62962/2007 je služba sociální rehabilitace registrována podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

www.esfcr.cz

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Bližší informace o projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056
naleznete na webových stránkách projektu
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru