text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

CO DĚLÁME

Podporujeme v rozvoji dovedností, které vám umožní být samostatnými ve vašem každodenním životě. Umíme poskytnout podporu v těchto oblastech:


sociální vztahy a komunikace

 • nácvik formální komunikace (mluvená i písemná komunikace s úřady, zaměstnavateli, organizacemi)
 • nácvik zásad běžné komunikace (komunikace v přirozeném prostředí, etiketa)
 • nácvik vhodného chování v různých společenských situacích (oslovování zaměstnavatelů, organizací a úřadů, pracovní pohovor, chování ve společnosti, prosazení svých potřeb)

získávání informací

 • nácvik využívání běžných zdrojů informací (tisk, webové stránky, jízdní řády, informační letáky, inzerce)
 • nácvik ovládání běžných komunikačních prostředků (telefon, počítač, email, sociální sítě, internet)

orientace, organizování a plánování

 • organizace a plánování času podle vašich potřeb a požadavků okolí (sestavení a nácvik dodržení denního režimu, pracovní doby, dalších závazků a povinností)
 • plánování vlastního postupu (při přípravě jídla, úklidu, odpovědi na inzerát)
 • nácvik dovedností potřebných pro plánování cesty a využívání veřejné dopravy (vyhledání spojení, ceny jízdného, slev a informací o bezbariérovosti, nácvik cestování dopravními prostředky)
 • nácvik zacházení s penězi a orientace ve vlastní finanční situaci (plánování rozpočtu, využívání bankovních služeb)
 • orientace v možnostech dalších zdrojů (služeb) a nácvik jejich využití

bydlení

 • nácvik dovedností, potřebné pro získání a udržení si vhodného bydlení (komunikace s úřady, organizacemi a vlastníky nemovitostí, dovednosti potřebné pro vedení domácnosti, orientace na trhu s bydlením)
 • nácvik péče o domácnost (obsluha kuchyňských spotřebičů a dalších zařízení v domácnosti, vaření, úklid, hospodaření s penězi)
 • nácvik dodržování základní hygieny, péče o oděv a jeho vhodný výběr (volba oblečení přiměřeného společenské situaci)

práce

 • nácvik dovedností potřebné pro získání a udržení vhodného zaměstnání (komunikace se zaměstnavatelem, výběrové řízení, orientace na trhu práce, orientace v pracovněprávních vztazích, zařazení se do pracovního kolektivu, komunikace v pracovním týmu, řešení situací na pracovišti)
 • nácvik přímo na pracovišti (podpora při zapojení se do práce, podpora při jednání se zaměstnavatelem a členy pracovního týmu)
 • orientace na pracovním trhu (chráněné pracovní místo, podporované pracovní místo, volný trh práce)

vzdělávání

 • nácvik dovedností potřebné k dalšímu vzdělávání (orientace na trhu vzdělávání, komunikace se vzdělavateli, volba vhodného vzdělávání, dovednosti potřebné pro absolvování vzdělání)

trávení volného času

 • umožnění trávení volného času ve společnosti ostatních
 • podpora při vyhledávání vhodné náplně volného času a jeho organizaci (volba vhodných volnočasových aktivit, oslovování zájmových spolků)


jednání s organizacemi

 • podpora při jednání s úřady, se zaměstnavatelem, organizacemi (sociální služby, personální agentury, agentury práce)
 • poradenství o právech, možnostech a způsobu jejich uplatnění (vůči veřejné správě, organizacím, ostatním občanům)
 • poradenství a podpora při vyhledávání a kontaktování běžných služeb (lékař, knihovna, kadeřník, opravář)

KOMU POMÁHÁME

Službu umíme poskytnout lidem:

 • od 16 do 64 let,
 • s tělesným postižením, mentálním postižením nebo chronickým onemocněním,
 • které jejich postižení omezuje v různých oblastech běžného života,
 • kteří se chtějí dále rozvíjet, být aktivní a samostatní v Brně a okolí.


Službu nemůžeme poskytnout lidem:

 • kteří do této skupiny nespadají (jejich tělesné, mentální nebo chronické onemocnění je neomezuje v oblastech běžného života)
 • jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • urážejí důstojnost a omezují práva ostatních,
 • jejichž zdravotní stav není stabilizovaný (nedovoluje soustavnou spolupráci a dosahování cíle spolupráce),
 • s nařízenou ochrannou léčbou,
 • kteří se chovají agresivně.

Dovednosti potřebné pro spolupráci:

 • ovládáte český jazyk v psané i mluvené formě,
 • rozumíte psanému textu a informacím, které Vám předáváme,
 • orientujete se v čase a prostoru,
 • můžete aktivně spolupracovat.

O NÁS

Sociální rehabilitace je služba, která lidem se zdravotním postižením pomáhá zvýšit svou soběstačnost, samostatnost a nezávislost. Zaměřuje se na rozvoj vašich schopností a dovedností, posilování návyků a nácvik činností nezbytných pro samostatný život.
Činnosti, které služba poskytuje, jsou uvedeny v §70 zákona 108/2006 o sociálních službách a vyhlášce 505/2006.
Služba sociální rehabilitace funguje v Lize vozíčkářů od roku 2007. Předtím byly poskytovány služby podporovaného zaměstnávání. Od té doby se služba několikrát proměnila podle potřeb klientů a dalších požadavků a možností. Od roku 2007 jsme pomohli více než 800 klientům.

Posláním služby Sociální rehabilitace je podporovat rozvoj, aktivitu a samostatnost lidí se zdravotním postižením v Brně a okolí.

Naším cílem je, aby naši klienti:

 • získali dovednosti potřebné v běžném životě,
 • získali dovednosti potřebné v zaměstnání nebo samostatném bydlení,
 • rozšířili svou kvalifikaci,
 • zvýšili své počítačové dovednosti,
 • trávili aktivně svůj čas ve společnosti,
 • uměli vyhledávat informace a pracovat s nimi.

NAŠE ZÁSADY JSOU:

 

 • Individuální a partnerský přístup – stanoveného cíle dosahujeme společně s klientem. Podporu a její míru přizpůsobujeme jeho potřebám, přáním a schopnostem. V této spolupráci jsme rovnocennými partnery.
 • Ochrana soukromí a důstojnosti – respektujeme jedinečnost každého člověka, zachováváme jeho soukromí a úctu a respektujeme jeho osobnost.
 • Aktivní spolupráce – klient se aktivně podílí na stanovení cílů vzájemné spolupráce a na dohodnutých krocích, které vedou k řešení jeho situace. Dochází na smluvené schůzky a skupinové aktivity, nebo se z nich zavčas omlouvá.

Služba je registrovaná pod číslem 3621293 na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.6.2007 č.j. 62962/2007 podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru